CONTADAVA EXPERT SRL

office@contadava.ro   0727.861.263       facebook   google business site

Informarea nr.2 – februarie 2018


I. Ordonanta de urgența nr.3 din 8 februarie 2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare (MO 107/2018)

1. Contracte individuale de munca cu timp partial

Pentru a nu se ajunge la salarii negative nete, ordonanata aduce modificari modului de calcul al asigurarilor sociale.

Mecanismul introdus de ordonanata prevede ca în situația în care baza de calcul pentru CAS și CASS este mai mica decât nivelul salariului de baza minim brut pe țara, diferenta de CAS sau CASS datorata se va plăti de către angajator sau platitorul de venit în numele angajatului, aplicandu-se astfel :

- Persoana fizica suporta contributiile calculate la nivelul venitului brut realizat contributia la CAS în procent de 25% și contributia la sănătate (CASS) în procent de 10%

- Angajatorul sau platitorul de venit va suporta diferența de asigurari sociale recalculata pana la nivelul salariului minim pe economie.

Ordonanata se aplica începând cu obligatiile declarative pentru luna ianuarie 2018.

Aceasta măsura va crește costul total avute de angajator sau platitorul de venit cu salariatii care nu au norme întregi de activitate

2. Contributia la CAS (pensie) pentru concedii medicale

Pentru persoanele aflate în concediu medical ordonanata introduce un nou mod de calcul a contributiei CAS (pensie) astfel încât sa nu existe situatii prin care contributia la pensie să fie mai mare decât indemnizatia pentru concediu medical.

Baza de calcul a CAS este suma reprezentând indemnizatia de asigurari sociale de sănătate de care beneficiaza salariatul conform prevederilor legale, iar contributia de asigurari sociale se suporta și se reține din indemnizatia de asigurari sociale de sănătate.

Pentru concediile medicale din luna ianuarie, ordonanata prevede recalculul și corectia sumelor prin declaratii rectificative. Termenul pentru rectificare este 31 martie 2018.

II. Hotărârea nr.33 din 25 ianuarie 2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017 , precum și a modelului planului de remediere publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 5 februarie 2018

Se ofera posibilitatea contribuabililor de remedia situatiile care au dus la stabilirea anumitor contraventii de către organele de control, pentru a fi sanctionati doar cu avertisment.

Organul de control vă va incheia un proces-verbal de contatare a contraventiei/contraventiilor și de aplicare a sanctiunii, la care va anexa un plan de remediere de urmat de către contribuabil.

Termenul de remediere va fi stabilit de către organul de control, dar acesta nu poate fi mai mare de 90 de zile calendaristice de la data inmanarii sau comunicarii procesului verbal. Organul de control va relua controlul în termen de 10 zile de la expirarea termenului de remediere.

Dacă în termen de 3 ani de la data primirii avertismentului, contribuabilul savarseste aceeași contraventie nu va mai beneficia de legea preventiei.

Mentionam câteva contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii :
CONTRAVENŢII CASE DE MARCAT

a) emiterea bonului fiscal conţinând date eronate, altele decât cele referitoare la preţ, sau fără ca acesta să conţină toate datele prevăzute de lege;
b) neînmânarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal şi/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului;
c) neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiei de a afişa anunţul de atenţionare.

CONTRAVENŢII COD DE PROCEDURĂ FISCALĂ

a) nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării fiscale sau de menţiuni;
b) neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor şi veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume, precum şi orice informaţii în legătură cu impozitele, taxele, contribuţiile, bunurile şi veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora;
c) neîndeplinirea obligaţiei ca la finalizarea inspecţiei fiscale, contribuabilul/plătitorul esă dea o declaraţie scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispoziţie toate documentele şi informaţiile solicitate pentru inspecţia fiscală.
d) nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiilor de întocmire a dosarului preţurilor de transfer în condiţiile şi la termenele prevăzute, precum şi nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de a prezenta dosarul preţurilor de transfer la solicitarea organului fiscal central;
e) nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de a păstra, precum şi a obligaţiei de a prezenta organului fiscal, a datelor arhivate în format electronic şi a aplicaţiilor informatice cu ajutorul cărora le-a generat;
f) nefurnizarea la termen de către contribuabil/plătitor a informaţiilor periodice solicitate de organul fiscal;
g) nedepunerea în termen a Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la sosirea în România, respectiv a Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la plecarea din România, de către persoanele obligate potrivit Codului fiscal;
h) nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor recapitulative reglementate de normele din Codul fiscal privind taxa pe valoarea adăugată;
i) depunerea de declaraţii recapitulative incorecte ori incomplete.

CONTRAVENŢII REGISTRU UNIC DE CONTROL
a) neachiziţionarea registrului unic de control în termenul prevăzut;
CONTRAVENŢII LEGEA COMERCIALIZĂRII PRODUSELOR
a) oferirea spre vânzare a produselor în pierdere în alte cazuri decât cele prevăzute;
b) exercitarea de activităţi de comerţ cu ridicata şi comerţ cu amănuntul în aceeaşi structură de vânzare, respectiv suprafaţă de vânzare.
CONTRAVENŢII LEGEA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE
a) nemenţionarea denumirii, formei juridice, sediului social, numărului din registrul comerţului şi a codul unic de înregistrare în orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect şi alte documente întrebuinţate în comerţ, emanând de la o societate.
b) nedepunerea hotărârile adunării generale, în termen de 15 zile, la oficiul registrului comerţului, spre a fi menţionate în registru şi publicate în Monitorul Oficial.
CONTRAVENŢII LEGEA PRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR
a) înregistrarea ca mijloace fixe a unor obiecte care nu se încadrează în această categorie;
b) calcularea şi înregistrarea în contabilitate a amortizării mijloacelor fixe exceptate;
c) aplicarea unor durate normale de utilizare a mijloacelor fixe altele decât cele stabilite conform prevederilor legale;

CONTRAVENŢII ACCEPTARE PLATĂ CU CARDURILE

a) refuzul persoanelor juridice prevăzute de lege de a accepta încasări prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit;
b) refuzul persoanelor juridice prevăzute de lege de a accepta ca mijloc de plată cardurile de debit şi cardurile de credit.

MEDIU

Art. 30 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 8 septembrie 2014, cu modificările ulterioare;

III. ORDIN nr. 223 din 26 ianuarie 2018pentru aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (086) "Notificare privind aplicarea/renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA" Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 2 februarie 2018

Ordinul aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale formularului (086) „Notificare privind aplicarea/renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA“

Va prezentam amai jos modul de intrare și ieșire din sistemul split TVA :

Denumire

Intrare în sistem split TVA

Ieșire din sistem split TVA

Agenți economici care opteaza pentru aplicarea split TVA

Depune declarația 086

Depune declarația 086

Agenți economici aflati în insolventa

Depune declaratia 086

Depune declaratia 086

Agenți economici care realizeaza restante la plata TVA mai mari de 60 de zile și care depășesc plafoanele prevazute de lege

ANAF inregistreaza contribuabilul din oficiu

Depune declaratia 086

IV. Contabilitatea primara

Toate entitatile prevazute la art. 1 al. 1-5, din Legea contabilitatii nr. 82/1991, dintre acestea cele care desfășoară activități economice si organizatiile non-profit, au obligatia legala de asi organiza contabilitatea financiara.

Contractul încheiat cu societatea noastră este încheiat pentru servicii de contabilitate finaciara.

La art.1 al.6 din Legea contabilitatii sunt prevazute ca o parte din entitati sunt obligate sa își organizeze și contabilitate de gestiune. Contabilitatea de gestiune trebuie să fie organizata de în special de către entitatile care folosesc bunuri de natura stocurilor :

- comercializeaza marfuri engross și endetail

- presteaza servicii către terti în care sunt folosite elemente de natura stocurilor (materii prime sau materiale auxiliare)

- sunt producători de produse finite, etc.

Contabilitatea primara este partea de contabilitate care furnizeaza documente justificative care stau la baza inregistrarilor în contabilitatea financiara. Intr-o societate comerciala compartimentele de comercializare, aprovizionare si productie sunt pricipalele furnizoare de documente primare. Cu alte cuvinte, contabilitatea primara nu o fac contabili, ceilalti salariati intocmesc documente primare, care trebuie sa ajunga in contabilitate ca sa fie inregistrate.

Principalele documente justificative sunt :

- facturi fiscale

- facturi simplificate

- chitante

- dispozitii de plata/incasare

- bonuri de consum

- NIR-uri

- RZF (raport zilnic fiscal)

- bonul fical cu CUI (similar unei facturi simplificate)

- bon fiscal fără CUI (este document justificativ pentru plata nu și pentru cheltuiala)

- decont de cheltuieli, etc.

Contabilitatea de gestiune face parte din contabilitatea primara (este unna din furnizoarele de documente primare : NIR-uri, bonuri de consum, situație stocuri, etc.)

Documetele jutificative trebuie să fie intocmite la momentul efectuarii unei operatiuni economico-financiara (incasare, plata, recepție de marfuri, etc.). Externalizarea acestor servicii de intocmire de documente justificative se poate face legal doar prin leasing de personal. Societatea noastră nu ofera acest serviciu, dar în baza tarifului lunar va putem indruma sa intocmiti corect aceste documente.

În activitatea oricarei entitati care este obligata să-și organizeze contabilitatea va întâlni notiunea de registru. Registrele în funcție de domeniu de utilizare pot fi :

- Registre contabile :

a) Regsitrul Jurnal

b) Registrul Cartea-Mare

c) Registrul Inventar

- Registrul pentru evidenta operatiunilor de trezorerie : Registrul de casa

- Registre fiscale (sunt obigatorii atât pentru persoanele inregistrate în scopuri de TVA cât și pentru cele care nu sunt inregsitrate)

a) Jurnal pentru cuparari

b) Jurnal pentru vanzari

O atenție deosebita trebuie acordata Registrului de casa. Prevederile legale referitoare la Registrul de casa sunt prevazute în Legea Contabilitatii și în Ordinul Nr. 2634/2015.

Registrul de casă este un formular tipizat care se poate achiziţiona de la papetării, dar se pot lista şi din programe de contabilitate primara (de exemplu Smart Bill, Saga, etc.) sau se poate edita şi completa într-un format word, excel.

Registrul de casă este documentul de înregistrare a încasărilor şi plaţilor în numerar, efectuate prin caseria unităţii, pe baza documentelor justificative.

Reguli de întocmire

- se întocmeşte ori de cate ori sunt derulate operaţiuni cu numerar, zilnic acolo unde este cazul;

- se întocmeşte pentru fiecare punct de lucru unde se derulează operaţiuni cu numerar;

- în cazul în care se derulează operaţiuni cu numerar în valută, se întocmeşte Registru de casă în valută, pentru fiecare tip de valută;

- se poate întocmi manual sau electronic de casierul unităţii sau de altă persoană împuternicită;

- se completează în ordinea efectuării operaţiilor, fără spaţii libere între operaţiuni, iar la sfarşitul zilei, rîndurile necompletate din registru se barează;

- se întocmeşte în două exemplare, pe baza documentelor justificative de încasări şi plăţi; un exemplar ramane la caserie (în carnet)şi unul la departamentul financiar – contabil. (se preda firmei de contabilitate)

- se semnează de casier pentru confirmarea înregistrării operaţiunilor efectuate şi de persoana desemnată din departamentul financiar – contabil pentru primirea actelor si a documentelor justificative anexate.

Conţinutul obligatoriu de informaţii al Registrului de casă

- denumirea unităţii;

- denumirea şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;

- numărul curent; numărul actului de casă; explicatii; încasări; plăţi;

- report/sold ziua precedentă;

- sold la sfîrşitul zilei;

- semnături: casier şi compartiment financiar-contabil.

Este foarte important, faptul că soldul casei nu poate fi niciodată negativ, în cel mai rău caz, soldul casei la finalul zilei trebuie să fie pe 0. În caz că sunt cheltuieli şi nu sunt venituri care să le acopere, se face creditare a firmei, căruia i se va restituii banii atunci când în casă vor fi bani suficienţi. Incasarea banilor se va face printr-o dispoziție de incasare și se va intocmi obligatoriu un contract de creditare a asocietatii. Creditarea societății o poate face asociatii sau administratorul societății.

Limite incasari :

- plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană;

Exceptie : magazinele de tipul cash and carry la care limita unui plafon zilnic este de 10.000 lei de la o persoană.

Limite plati:

- plafon zilnic de 5.000 lei/persoană și

- nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;

Excepție : plăți către magazinele de tipul cash and carry care sunt în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei.

Avansuri

- plăți din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

Interziceri :

- Sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei și, respectiv, de 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum și fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.

- Sunt interzise plățile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri și servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei și, respectiv, de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry.

Ce se întâmplă daca ai o factura la încasare sau la plata cu suma mai mare de 5.000 lei ?

- Se pot achita facturile cu valori care depășesc plafonul de 5.000 lei, către furnizorii de bunuri și servicii, respectiv de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei în numerar, suma care depășește acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar.

Împrumuturi

- Operațiunile de încasări în numerar de la persoane fizice, reprezentând cesiuni de creanțe, primiri de împrumuturi sau alte finanțări, precum și contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii se efectuează în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană.

Dividende acordate persoanelor fizice

- Operațiunile de plăți în numerar efectuate către persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi și restituiri de împrumuturi sau alte finanțări se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către o persoană. Sunt interzise plățile fragmentate în numerar către o persoană, pentru tranzacțiile mai mari de 10.000 lei.

Nu se aplica limitari pentru:

a) depunerea de numerar în conturile deschise la banci;

b) plata cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizației și a cazării pe timpul deplasării, precum și a cheltuielilor neprevăzute efectuate în acest sens;

c) plata în numerar a impozitelor, taxelor, contribuțiilor, amenzilor și a altor obligații datorate bugetului general consolidat al statului;

d) retragerea de numerar din conturi deschise la bănci pentru plata salariilor ;

e) transferarea de sume prin intermediul instituțiilor care prestează servicii de plată autorizate de Banca Națională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene și notificate către Banca Națională a României, potrivit legii;

f) depunerea de numerar în automate ce funcționează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.

Acasa Despre noi Servicii Tarife Consultanta Utile Contact

Adresa biroului nostru este in : Str.Calea 13 Septembrie, nr.239, bloc V5, scara 1, et.1, ap.6, Bucuresti, Sector 5

Ne puteti urmari pe : facebook google business site Telefon : 0727.861.263 e-mail : office@contadava.ro
Societatea noastra de contabilitate este membra CECCAR, avand autorizatia cu seria A nr. 0012831/24.10.2017      CECCAR